עורך דין פלילי נוער

00:00
00:00
  • האזינו למאמר 00:00

עורך דין פלילי נוער משיב – מהו מעמדם של קטינים בהליך הפלילי?

בנכם או בתכם הקטינים זומנו לחקירה? נעצרו? היו מעורבים באירוע פלילי או קרוב לזה? ידיעת החוק ומשמעותו תסייע בידיכם עד מאד ובכל מקרה המלצתי להסתייע כבר בשלב הזה ובאופן מיידי! ולהתייעץ עם עורך דין פלילי נוער וקטינים אשר מכיר את כל הוראות החוק הייחודיות בטיפול במעצר וחקירת קטינים במשטרה, זאת כדי להימנע מטעויות דרמטיות העלולות לפגוע בעתיד ילדכם ודאי בכל הנוגע לגיוסם ככל שמועד ביצוע העבירה קרוב למועד הגיוס.

ברשימה זו אסביר בקצרה על זכויות הקטין במשפט הפלילי בכלל ובהליך החקירה במשטרה בפרט ואיך ייצוג קטינים ונוער באופן נכון ומדוייק יכול להשפיע על כל ההליך הפלילי. ובכן – גם קטינים ובני נוער עשויים למצוא את עצמם מעורבים בפעילות פלילית, עלולים להיעצר ולהיענש בהתאם. יחד עם זאת, מאחר ומדובר במי שאינם בגירים, הרי ההתייחסות המשפטית שונה בעניינם, קיימות הוראות חוק ייחודיות והמשפט הפלילי כולו מתייחס באופן שונה ומרוכך בדיוק כדי שלא להחתימם בכתם ובקלון וכדי שלא לפגוע בעתידם שכולו עוד לפניהם בגלל  "מעשה שטות" שביצעו בילדותם.

אתם לא לבד, שתפו אותי ​

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

עורכת דין פלילית עידית רייכרט, משרד עורכי דין

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

לקוחות מספרים עלינו

אז מי מוגדר כקטין בחוק?

קטין, הוא כל מי שגילו ביום ביצוע העבירה הפלילית הוא למעלה מגיל 12 שנים ולמטה מגיל 18 שנים. מתחת לגיל 12 אין אפשרות להעמיד ילדים לדין זאת היות ונשיאה באחריות פלילית מצריכה 'יסוד נפשי' שמהותו מודעות כלומר: הבנה והכרה של עצם המעשה, והיותו פסול ואסור. ההנחה הרווחת הינה כי ילדים מתחת לגיל 12 אינם בשלים ובגרים דיים בכדי להבין את האיסור שבמעשה, חומרתו והשלכותיו הפליליות.

עבירות קטינים ונוער והליכי החקירה במשטרה הלכה למעשה:

שני חוקים עיקריים מסדירים את סוגיות הקטינים והנוער במשפט הפלילי והם: חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך – 1960 וחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א – 1971.

חשוב לדעת כבר עתה – ככלל קטין למעלה מגיל 12 החשוד בפלילים לא ייחקר בתחנת המשטרה בשעות הלילה. קטין שהוא למטה מגיל 14 חקירתו תסתיים לכל המאוחר בשעה 20:00 ולעומתו קטין שמלאו לו 14 שנים תסתיים חקירתו בשעה 22:00 למעט הסייגים הקבועים בחוק. חקירה במשטרה יכולה להתחדש ביום שלמחרת החל מהשעה 07:00.

להוראה זו יש משמעות עצומה שכן היא למעשה נותנת לחשודים הקטינים זמן רב להתארגן ולנוח, לא לסבול מתשישות ולהימנע מביצוע טעויות גורליות כתוצאה מכך.

עקרונות נוספים שכדאי להכיר בנוגע לחקירת קטינים במשטרה הם:

  1. בכל מקרה בטרם ייחקר קטין חשוד יודיע לו החוקר בלשון המובנת לו בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו, על זכותו להיוועץ עם עורך דין פלילי נוער ביחידות, וכן על זכותו לנוכחות הורה או קרוב אחר בחקירה.
  2. בטרם ייחקר קטין חשוד, עצור שהובא לתחנה, יודיע החוקר לעורך הדין של הקטין על חקירתו. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין בהודעה זו כדי לעכב את החקירה.
  3. משהגיע קטין לתחנת המשטרה (בין אם באופן עצמאי ובין אם הובא אליה על-יד שוטרים) בין אם נעצר ובין אם לאו, קיימת חובת הודעה להורהו של הקטין זאת ללא דיחוי, ולאחר שיידע הקצין הממונה על החקירה את הקטין כי בכוונתו לעשות כן, אלא אם הביע הקטין התנגדות מנימוק סביר למסירתה (זאת כשהקטין אינו עצור). אולם ככל שמדובר בקטין עצור, יינתן לרצונו משקל ראוי בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו, ובלבד שתימסר הודעה לקרוב אחר המוכר לקטין.
  4. כל עוד נתון הקטין בחקירה פלילית או במעצר, וההורה לא אותר תמשיך המשטרה לנסות ולאתר במאמץ סביר את הורהו ובכל מקרה אי מסירת הודעה להורה של קטין חשוד ולקרוב אחר בשל העדר אפשרות לאתרם בעשיית מאמץ סביר תתועד בכתב, כמו כן תתועד עובדת יידוע הקטין, תגובתו וכן התנגדותו ככל שהיתה וכן החלטת הקצין הממונה ונימוקיה. התיעוד ייעשה באופן חזותי (צילום וידאו), קולי (הקלטה) או בכתב ע"י מזכר.
  5. קטין חשוד שהובא לצורך חקירה משטרתית זכאי שהורהו או קרוב אחר יהיה נוכח במהלך חקירתו, וכן זכאי הוא להיוועץ במי מהם, ככל הניתן לפני תחילת החקירה, אלא אם כן הביע הקטין התנגדות לכך מנימוק סביר או אם היה מוחזק במעצר, והכל בכפוף לכך שקצין מוסמך אישר כי נוכחות ההורה או היוועצות בו קודם לחקירה לא תגרום לפגיעה בטובת החקירה או בטובת הקטין, לא תגרום לחשיפת עניין הנוגע לצנעת חייו של קטין אחר וכן לא תפגע בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או של אדם אחר ולא תגרום לשיבוש הליכי חקירה, לסיכול חקירתם של מעורבים אחרים בקשר לאירוע שלגביו נחקר הקטין ולא תמנע גילוי ראיה או תפיסת חפץ הקשור בחקירה.
  6. אף על פי כן, רשאי קצין מוסמך להורות בהוראה מנומקת בכתב על התחלת חקירת קטין חשוד אף מבלי להמתין לנוכחות הורהו אם ההורה או הקרוב האחר אליו הודעה דבר החקירה לא הגיע לתחנת המשטרה תוך פרק זמן סביר או אם שוכנע הקצין כי המתנה מעבר לפרק הזמן הסביר תגרום לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין, תסכל ותשבש את החקירה, תמנע גילוי ראיה או תפיסת חפץ הקשור לעבירה נשוא החקירה, תסכל מניעת עבירות נוספות או תמנע שחרור ממעצר של קטינים אחרים.
  7. ככלל כאמור, הורה רשאי להיות נוכח גם במהלך החקירה עצמה אלא אם סבר קצין מוסמך כי נוכחות ההורה מפריעה את קיומה התקין של החקירה באופן שאינו מאפשר לנהלה. כך למשל אם מפריע ההורה, מתערב אף שהוזהר שלא לעשות כן, מאיים על הקטין מפורשות או במשתמע, במקרים אלא רשאי הקצין המוסמך להרחיק את ההורה או הקרוב האחר מתוך החקירה ויתעד זאת בכתב באופן מנומק. מידע נוסף בנושא חקירה של קטינים קראו מאמרי – חקירת קטינים במשטרה.
יש לי את הכלים והידע לעזור לכם

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

משמעויות נוספות שיש לעבירות קטינים בהליך הפלילי:

עבירות קטינים ונוער כוללות משמעויות נוספות בהליך הפלילי המיוחד עבורן, כך למשל: בית משפט לנוער יעדיף לשקם את הנאשם במסגרת זו או אחרת מאשר לכלוא אותו במאסר. הסיבה לכך טמונה בפוטנציאל שיש בגיל זה, שאותו ניתן לממש על-ידי שיקום מתאים.

למעשה, גם במקרים של צורך במעצר עד תום ההליכים, בית המשפט רשאי להורות על כך, רק עבור קטינים מעל לגיל 14 שנים וגם במקרים אלו, התקופה תהיה מינימאלית ככל שניתן. בנוסף, הן עבור תיקים שנסגרו במשטרה (רישום משטרתי בלבד) והן עבור תיקים שהוכרעו בבית המשפט (רישום פלילי), עבירות קטינים ונוער זוכות לתקופת התיישנות קצרה יותר מאלו של עבירות המיוחסות לבגירים, יש לציין כי בתחום זה ישנה חשיבות רבה להצלחה מהירה של המחיקה על מנת לאפשר לקבוצת אוכלוסייה זו דרך חדשה בחייהם.

כך או כך – יש חשיבות מכרעת לייצוג קטינים ונוער במשפט פלילי באופן יעיל ומדוייק, שעה שכל עתידו של הקטין מונח עוד לפניו ומחירה של שגיאה עשוי להיות פעמים הרה אסון בטיפול וליווי שגוי של הקטין ובני משפחתו.

מה היתרונות שלי כעורך דין נוער וקטינים:

ניסיוני רב השנים כעורכת דין פלילית הוכיח כי ליווי משפטי עוד לפני החקירה במשטרה ויעוץ נכון במהלכה עשוי במקרים רבים להוביל לסגירת התיק הפלילי וסיום החקירה כלא היתה בלא הותרת כתם. במידה ולקטין נפתח תיק פלילי, חשוב מאד לגרום למחיקת רישום פלילי של הקטין על-מנת שעתידו לא יוחתם.

ייצוג משפטי בבית המשפט כאשר מדובר בנאשמים קטינים הינו חובה על פי חוק ורצוי שייעשה בידי עורך דין קטיניםי מנוסה בהליכי משפט הייחודיים לקטינים בבית משפט לנוער.

טיפול ראוי ומקצועי הוא שיקבע את עתיד הקטין, ימנע עגמת נפש רבה וישליך באופן ודאי על חייו.

למשרדי התמחות עמוקה וניסיון רב בייצוג קטינים ונוער במשפט הפלילי. אני מבינה את הכאב והחרדה שעוברים על נער נורמטיבי שמועד ומסתבך בעולם הפלילי – עולמו ועולם משפחתו חרב עליהם! ליווי נכון ומקצועי כבר בשלבים המוקדמים יכול לחרוץ גורלות.

משרדי הינו משרד עורכי דין פלילי, בעל התמקצעות בייצוג קטינים ונוער. אל תהססו, צרו קשר!

למידע נוסף שחשוב לדעת על קטינים ונוער במשפט הפלילי:

לאיזה חלק במאמר תרצו לחזור?

האם המאמר הועיל לכם?

דירוג ממוצע 5 / 5. מספר דירוגים 18

נשמח שתהיה הראשון לדרג את המאמר שלנו

עידית רייכרט - עורכת דין פלילית
עידית רייכרט - עורכת דין פלילית

בעברה פרקליטה בכירה בפרקליטות, ומשנת 2012 סנגורית מובילה ובעלת משרד בוטיק למשפט פלילי וצווארון לבן, המדורג מידי שנה כאחד ממשרדי עורכי הדין הפליליים המובילים בארץ המתחייב להגנה משפטית איכותית, קפדנית ובלתי מתפשרת. על לקוחותיו הרבים נמנים בעיקר עוברי חוק נורמטיביים ונפגעי עבירה, אותם מובילה עורכת דין רייכרט במסירות ובנחישות עד להגעתם לחוף מבטחים.

לשיחה לחץ כאן
שלום, אני זמינה כדי להקשיב לך ולבדוק איך
עידית רייכרט משרד עורכי דין
שלום
לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ניתן ליצור קשר
דילוג לתוכן